Haberler

Tarım Platformu’nun kuruluşunu ilan edildi

ANKARA– Aralarında sendika ve odaların da bulunduğu Tarım Platformu’nun kuruluşunu ilan eden ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Tarım ve gıda sektörlerinin toplum çıkarını esas alarak ekolojiye duyarlı” olacaklarını söyledi.  Aralarında sendika ve odaların da bulunduğu “Tarım Palatformu” kuruluşunu Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda basın toplantısıyla ilan etti. Platform, tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunların çözülmesine ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yürütecek.  TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), KESK Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIMORKAM-SEN) ve Veteriner Hekimler Derneği (VHD) dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında amaçlarına ilişkin konuşan ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden neoliberal tarım politikaları sonucu; piyasayı düzenleyen tarımsal KİT’lerin özelleştirildiğini hatırlattı. Suiçmez, kamu kurumlarının işlevsizleştirildiğini, küçük üreticilerin büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldığını ve alanın tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün insafına terk edildiğini vurguyalayarak, üreticiler ve tüketicilerin sürekli kaybeden taraf olduğunu dile getirdi.

  ‘ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR SEKTÖR’

 Tarımın, doğa koşullarına bağlı, mutlaka korunması ve uzun vadeli planlanması gereken bir sektör olduğunu ifade eden Suiçmez, “Tüm dünyada özellikle küresel salgının ilk çıktığı günlerden bugüne kadar geçen sürede tarımın ve gıdanın yaşamsal önemi herkes tarafından kabul edilirken, tarım ve gıda sektörü ‘milli güvenlik sorunu’ olarak görülmüş, gelişmiş ülkeler dahil ek ekonomik tarımsal destek paketleri ile korumacı politikalar uygulamaya konularak sektörün tümüyle serbest piyasaya bırakılamayacak kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğu anlaşılmıştır” dedi. 

YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI 

Suiçmez, tarım politikasında sermaye lehine yapılan her düzenlemenin; yetersiz ve dengesiz beslenmeden yüksek gıda enflasyonuna, çarpık kentleşmeden yozlaşmaya kadar çeşitli alanlarda sorunlara neden olduğunu vurguladı. Küresel iklim değişikliğini anımsatan Suiçmez, “Ranta dayalı ve sermaye çıkarı öncelikli uygulamalar yüzünden yaşanan iklime dayalı doğal afet ve felaketlerin sorumluluğunu ‘iklim değişikliği’ kavramına yüklemek haksızlıktır. Yapılması gereken doğal dengemizi bozan, başta su ve toprak olmak üzere doğal kaynaklarımızı yok eden ve kirletenlere karşı somut yaptırımların ayrımsız derhal uygulanmasıdır” diye belirtti.

 ‘EKOLOJİYE DUYARLI TARIM PLATFORMU’

 Suiçmez, devamında şunları söyledi: “Bizler; tarım, gıda, hayvancılık, orman ve çevre alanında faaliyet yürüten meslek ve emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, tüketici örgütleri olarak ülkemizin tarım politikalarının hayati önem arz ettiğini, tarım ve gıda sektörlerinin kamu yararını ve toplum çıkarını esas alarak ekolojiye duyarlı ve halkın refahına dayalı olması gerektiği düşüncesiyle Tarım Platformu oluşturmuş bulunmaktayız. İmzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak ortak mücadele yürütmek amacıyla kurduğumuz Tarım Platfomu bileşenleri olarak, ülke düzeyinde eşzamanlı etkinliklerle sesimizi daha gür duyurmayı ve doğru tarım politikalarının yaşama geçirilmesini amaçlıyoruz.” 

TALEPLER 

Aktardığı sorunların çözümü adına kısa, orta ve uzun vadeli somut talepleri olduğunu belirten Suiçmez, taleplerini sıraladı: “*Tarımda ve gıdada yaşadığımız ciddi sorunların çözümü için, mevcut Neoliberal Tarım Politikaları terk edilerek, ivedilikle Kamucu Tarım Politikaları gündeme gelmelidir. *Anayasanın 166. maddesi gereği tarım sektöründe planlı kalkınma gündeme gelmeli; arazi kullanım planlaması, tarımsal üretim planlaması, sulama planlaması, eğitim-istihdam-yatırım planlaması ivedilikle yaşama geçirilmelidir. *Sağlıklı planlamalar için güncel ve doğru tarımsal veriler hazırlanarak kamuoyu ile sürekli paylaşılmalıdır. *Tarımsal kamu yönetimi güçlendirilmeli, Tarım Bakanlığı yeniden yapılandırılmalı, liyakatlı kadrolar yönetime gelmelidir. *Tarım alanları, çayır ve meralar, zeytinlikler ve diğer dikili alanlar koşulsuz korunmalı, rant amaçlı mevzuat düzenlemelerine izin verilmemeli, üretim alanlarımız amacı dışında kullanılmamalıdır. *Girdi ve ürünlerde dışa bağımlı politikalardan vazgeçilmeli, ar-ge çalışmalarına daha fazla pay ayrılarak girdilerde, tarımsal üretim planlaması ile temel ürünlerde kendimize yeterli duruma gelinmelidir. *Tarımsal destekler yeterli olmalı ve yılı içinde ödenmeli, tarımsal girdi maliyetleri somut olarak düşürülmeli, tarımsal kredi ihtiyaçları çiftçi lehine düzenlenmeli, bitkisel ve hayvansal üretimde öngörülebilirlik sağlanarak üretimde devamlılık ortamı oluşturulmalıdır. *Yem-süt-et bütününde hayvancılığımız geliştirilmeli ve yerli üretim artırılmalıdır. *Denizlerimiz ve iç sularımız kirletilmemeli, su ürünleri üretimi ve balıkçılık geliştirilmelidir. *Tarımsal KİT’ler yeniden açılarak kamunun piyasayı etkin düzenlemesi sağlanmalıdır.*Gıda tedarik zinciri demokratik kooperatifler temelinde kısaltılarak tüketiciler yeterli, sağlıklı ve ucuz gıdaya sürekli erişebilmelidir. *İklim değişikliğinin kısa ve uzun vadeli senaryoları dikkate alınarak su kaynaklarına yönelik uzun vadeli planlamalar ile gerekli önlemler somut olarak zamanında uygulanmalıdır. *Temiz havanın en önemli kaynağı ve su havzalarını besleyen doğal ve en temiz ortamlar olan biyolojik varlığımız ormanlarımız koşulsuz korunmalı ve ekoloji bütününde orman alanları artırılmalıdır. *Biyoçeşitliliğimizi ve gen kaynaklarımızı koruyan politikalar yaşama geçirilmelidir. 

TARIM PLATFORMU BİLEŞENLERİ

 Kurulan platformun bileşenleri ise şöyle: *DİSK Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN) *DİSK Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (GIDA-İŞ) *KESK Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIMORKAM-SEN) *Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) *Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) *Tarımsal Gelişme Eğitim ve SosyalD ayanışma Vakfı (TARGEV) *TMMOB Gıda Mühendisleri Odası (GIDA MO) *TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO) *TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) *Tüketici Hakları Derneği (THD) *Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) *Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) *Tüm Üretici Köylü Sendikası (TÜM KÖY SEN) *Türkiye Biyologlar Derneği (TBD) *Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) *Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) *Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) *Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOPBİR) *Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) *TÜRK-İŞ Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEKGIDA-İŞ) *Veteriner Hekimler Derneği (VHD)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir