Duyurular Haberler Manşet Toplumsal Cinsiyet Uncategorized

ZORUN HALLERİ: KÖLELİK, ZORLA ÇALIŞTIRMA, ZORLA EVLİLİK

İLO tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, 2021’de herhangi bir günde yaklaşık 50 milyon insan zorunlu çalışma veya zorla evlendirilmeye mahkum edildi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Walk Free ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünya çapında -tehdit, şiddet, zorlama, aldatma veya yetkiyi kötüye kullanma nedeniyle kişinin reddedemeyeceği veya terk edemeyeceği bir sömürü durumu olarak tanımlananan- kölelik altında yaşayan insan sayısının 2016’dan 2021’e 9,3 milyon artışla fazlalaştığını tespit etti.

İLO tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, 2021’de herhangi bir günde yaklaşık 50 milyon insan zorunlu çalışma veya zorla evlendirilmeye mahkum edildi. Raporu hazırlayanların tahminine göre, geçen yıl dünyadaki her 150 kişiden biri köleleştirildi. Bu, beş yıl önce 24,9 milyon olan zorla çalıştırmada 27,6 milyonu ve yarım on yıl önce 15,4 milyon olan zorla evlendirmelerde 22 milyonu kapsıyor.

İLO Genel Direktörü Guy Ryder yaptığı açıklamada, “modern kölelik durumunun iyileşmemesi şok edici. Hiçbir şey, insan haklarının bu temel suistimalinin devam etmesini haklı çıkaramaz.Raporun netleştirdiği gibi, son yıllardaki karmaşık krizler (Covid-19 pandemisi, silahlı çatışmalar ve iklim değişikliği) istihdam ve eğitimde eşi görülmemiş kesintilere, aşırı yoksullukta, zorunlu ve güvenli olmayan göçte artışa  ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet raporlarına konu olan nüfusta artışa neden oldu.”dedi

Raporda, faktörlerin bu birleşmesi “modern köleliğin tüm biçimlerinin riskini artırmaya” hizmet ediyor. “Genellikle olduğu gibi, en çok etkilenenler -yoksullar ve sosyal olarak dışlanmışlar, kayıt dışı ekonomideki işçiler, düzensiz veya başka şekilde korunmasız göçmen işçiler ve ayrımcılığa maruz kalanlar dahil- zaten en büyük kırılganlık durumunda olanlar. ” denildi.

Modern Kölelerin Yarısı Zengin Ülkelerde

ILO, Walk Free ve IOM, modern köleliğin “dünyadaki hemen hemen her ülkede meydana geldiğini ve etnik, kültürel ve dini sınırları aştığını” belirtti. “Tüm zorla çalıştırmanın yarısından fazlası (%52) ve tüm zorla evlendirmelerin dörtte biri üst-orta gelirli veya yüksek gelirli ülkelerde bulunabilir.”

Zorla çalıştırmanın büyük çoğunluğu (%86) özel sektörde gerçekleşirken, geri kalanı (%14) devlet yetkilileri tarafından uygulanmaktadır. Ticari cinsel sömürü, özel sektör zorla çalıştırmanın %23’ünü oluşturmaktadır ve bu insan ticareti mağdurlarının neredeyse beşte dördü kadın veya kız çocuklarıdır. Zorunlu çalıştırmanın özel sekötrün pay çıktıktan sonra geri kalan %63’ü diğer sektörlerde gerçekleşmektedir.

Geçen yıl zorunlu çalışmaya maruz kalan yaklaşık 28 milyon kişiden sekizde biri çocuktu (3,3 milyon). Yarısından fazlası ticari cinsel sömürünün tuzağına düştü.

22 Milyon Çocuk ve Ergen Zorla Evlendiriliyor

2021’de tahmini 22 milyon insan zorla evlendiriliyor olsa da, raporu hazırlayan üç gruba göre “özellikle 16 yaş ve altındaki çocukları içeren gerçek zorla evlendirme vakası muhtemelen çok daha fazla”.

Her çocuk evliliği, “bir çocuk yasal olarak evlenmeye rıza gösteremediği için” zorla kabul edilmelidir, ancak mevcut tahminler “dar bir tanıma dayanmaktadır ve tüm çocuk evliliklerini kapsamamaktadır”.

Göçmen olmayan meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, göçmen işçilerin zorunlu çalışmaya itilme olasılığı üç kat daha fazladır.  Raportörler bu adaletsizliğin “düzensiz veya kötü yönetilen göçe veya haksız ve etik olmayan işe alım uygulamalarına” atfedilebileceğini söyledi.Ayrıca bakınız

IOM genel müdürü António Vitorino’ya göre, yeni rapor “tüm göçün güvenli, düzenli ve derli toplu olmasını sağlamanın aciliyetinin altını çiziyor.”

Göçmenlerin zorla çalıştırma ve insan ticaretine karşı savunmasızlığını azaltmak, her şeyden önce, göçün tüm aşamalarında tüm göçmenlerin ve potansiyel göçmenlerin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duyan, bunları koruyan ve yerine getiren ulusal politika ve yasal çerçevelere bağlıdır. Vitorino, göçmenlik durumlarından bağımsız olarak süreç” dedi. “Göçle ilgili Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin uygulanması da dahil olmak üzere, toplumun tamamı bu şok edici eğilimleri tersine çevirmek için birlikte çalışmalıdır.”

Modern Kölelik Küresel Ekonomi Tarafından Destekleniyor

Walk Free’nin kurucu direktörü Grace Forrest, modern köleliğin “küresel ekonomimizi desteklemeye devam ettiğini”, ancak durumun böyle olması gerekmediğini söyledi. Forrest, “Bu, hem tarihsel köleliğe hem de devam eden yapısal eşitsizliğe bağlı, insan yapımı bir sorundur. Krizlerin arttığı bir zamanda, gerçek siyasi irade, bu insan hakları ihlallerini sona erdirmenin anahtarıdır. Ryder ise, “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve yapılabileceğini de biliyoruz” dedi.

Modern köleliği ortadan kaldırmak için ILO, Walk Free ve IOM tavsiye edilen adımların ortaklaşa ve derhal atılmasını tavsiye ediyor:

  • Yasalar ve iş teftişleri geliştirmeli ve uygulanmalı:
  • Devletler Tarafından Dayatılan Zorla Çalıştırma Sonlandırılmalı.
  • İş Ve Tedarik Zincirlerinde Zorla Çalıştırma Ve Kaçakçılıkla Mücadele İçin Daha Güçlü Tedbirler Uygulanmalı.
  • Yasal Evlilik Yaşını İstisnasız 18’e Çıkarmak da Dahil Olmak Üzere Sosyal Korumayı Genişletmek Ve Yasal Korumaları Güçlendirmeli.
  • Adil Ve Etik İşe Alımları Teşvik Ederek Göçmen İşçiler İçin Artan İnsan Ticareti Ve Zorla Çalıştırma Riskini Ele Alın.
  • Kadınlara, Kız Çocuklarına Ve Savunmasız Bireylere Yönelik Desteği Arttırın.

Ryder, “Etkili ulusal politikalar ve düzenlemeler esastır” dedi. “Ancak hükümetler bunu tek başlarına yapamazlar. Uluslararası standartlar sağlam bir temel sağlar ve her şeyi kapsayan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Sendikalar, işveren örgütleri, sivil toplum ve sıradan insanların hepsinin oynayacağı kritik roller var.” (Common Dreams)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir