Haberler Manşet

İlkokul öğretmenleri: Uzaktan eğitimde en büyük sorun öğrencileri göremeden ders yapmak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ilkokul öğretmenleriyle uzaktan eğitime ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın sonucu paylaştı.

“Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlıklı araştırmaya 1279 ilkokul öğretmeni katıldı. Araştırmanının sonucuna göre; ilkokul öğretmenlerinin yüzde 77’si (982) günde ortalama “5-6 saat” ders veriyor. Öğretmenlerin yüzde 20’si “3-4 ders saatinin altında”, yüzde 3’ü ise  “7-8 saatten uzun süre” ders veriyor.

Rapora göre araştırmaya katılan öğretmenler uzaktan eğitimde yaşadıkları en büyük sorununun , “öğrencileri görmeden ve onlarla etkili bir iletişim kurmadan ders yapmak” olduğunu ifade etti.

“Genel anlamda uzaktan eğitimde yaşanan en temel sorun nedir? Sorusuna ise öğretmenlerinin yüzde 57’si  “uzaktan eğitimin çocuklar için eşit koşullarda sürdürülmediğini” yanıtını verdi, yüzde 28’i ise; “devletin uzaktan eğitim için internet ve cihaz desteği sağlamadı” dedi. Öğretmenlerin yüzde 11’i de “Uzaktan eğitimde öğretmen emeği sömürüsünün arttığını” belirtti.

Raporun tamamı şöyle:

İlkokul Öğretmenlerinin Günde Ortalama Kaç Saat Ders Verdiklerine İlişkin Dağılım

İlkokul öğretmenlerinin % 77’si (982) günde ortalama “5-6 saat” ders vermektedir. Öğretmenlerin “3-4 ders saatinin altında” ders verenlerin oranı % 20’dir. “7-8 saatten uzun süre ders verenlerin” oranı sadece % 3’tür. Bu rakamlarla uyumlu olarak ilkokul öğretmenlerinin % 81’i (1040 kişi) haftada 21-30 saat ders vermektedir.

Günde ortalama kaç saat uzaktan ders veriyorsunuz?
Ders Saatif%
1-2 saat393
3-4 saat21517
5-6 saat98277
7-8 saat413
9 saat ve daha fazla20
Toplam1279100
Çizelge 1: Günde ortalama kaç saat uzaktan ders veriyorsunuz?

İlkokul Öğretmenlerinin Gözlemlerine Göre Çevrimiçi Sınıflarda Eğitime Katılım Oranları

İlkokul öğrencilerinin çevrimiçi derslere ancak % 20’sinin katılabildiğini belirtenlerin oranı % 15’tir. Bu ilkokul düzeyinde önemli bir oran olarak görülse de diğer eğitim kademelerine göre ilkokullarda öğrencilerin uzaktan eğitimi izleme oranı daha yüksektir. İlkokullarda öğrencilerin % 40’nın altında katılım gösterdiğini belirten öğretmenlerin oranı % 28’dir (363).

Öğrencilerin % 41 ila % 70 oranında derslere katıldığını ifade eden öğretmenlerin oranı % 33’tür. Yine öğrencilerin derslere % 71’in üzerinde katıldığını ifade eden öğretmenlerin oranı % 38’dir. İlkokullarda “% 81’in üzerinde katılım oluyor” diyen öğretmenlerin oranı % 23’tür. Bu oranlar diğer öğretim düzeylerine göre yüksek sayılabilir. İlkokul öğrencilerinin küçük yaşta olmaları, anne ve babaya, ebeveynlere daha bağımlı olmaları nedeniyle katılım yüksektir. Bununla birlikte bu yaş gruplarında çevrim içi derslere % 50’nin altında katılım olduğuna ilişkin gözlemde bulunan öğretmenlerin oranı az değildir, % 39’dur.

Çevrimiçi sınıflarınızda öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı nedir?
f%
Öğrencilerin en çok yüzde 20’si katılıyor19015
 Öğrencilerin yüzde 21’sı ile yüzde 40’si katılıyor17313
Öğrencilerin yüzde 41’i ile 50’si katılıyor13511
Öğrencilerin yüzde 51’i le 60’ı katılıyor.13010
Öğrencilerin yüzde 61’i le yüzde70’i katılıyor16213
Öğrencilerin yüzde 71’i ile yüzde 80’i katılıyor.19615
Öğrencilerin yüzde 81’i ve daha yukarıda bir oranda katılım oluyor.29323
Toplam1279100
Çizelge 2: Çevrimiçi sınıflarınızda öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı nedir?

İlkokul Öğretmelerinin Çevrimiçi Derslerde Öğretme Heyecanı ve Sevincine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı

Bilgi toplama aracını dolduran 1279 ilkokul öğretmeninden % 29’u (239) çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşamadığını belirtmiştir. Bu soruya “evet, öğretme sevinci ve heyecanı hissediyorum” diyen öğretmenlerin oranı sadece % 10’dur (125). Bu soruya verilen yanıtlardan en yüksek oranı % 61 (785) ile “kısmen” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerden oluşmuştur. Bu yanıtın kararlı olmayan bir yanı vardır. Öğretme heyecanı ve sevincini “kısmen hissediyorum” diyen öğretmenler doğrudan “evet” diyemedikleri gibi “hayır” da dememişlerdir.

Çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşıyor musunuz?
f%
Evet12510
Kısmen78561
Hayır36929
Topla1279100
Çizelge 3: Çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşıyor musunuz?

İlkokul Öğretmenlerinin Çevrimiçi Derslerde Psikolojik olarak Yaşadığı Sorunlar

İlkokul öğretmenlerinin çevrimiçi derslerde yaşadığı sorunlar yukarıda ifade edilen sorunun gerekçesini, yani öğretme heyecanı ve sevincinin olmayışını / az oluşunu açıklar niteliktedir. İlkokul öğretmenleri en yüksek oranda iki seçeneği işaretleyerek karşılaştıkları sorunları ifade etmektedir. Bu iki seçeneği işaretleyenlerin oranı % 71’e (929) ulaşmaktadır. Bunlar “öğrencileri görmeden ve onlarla etkili bir iletişim kurmadan ders yapmak gücümü azaltıyor” ile “öğrencilerin katılım düzeyinin düşük olmasını” işaret etmektedir.

Çevrimiçi derslerde yaşadığınız en ciddi sorun nedir?
f%
Evde geçen günümün büyük bir kısmını uzaktan eğitim hazırlıkları ve derslerin alması kendim ve yakınlarım için ayıracağım zamanı azaltıyor15112
İnternet hızı yeterli değil, ders sürecinin kesintiye uğraması rahatsız edici18014
Öğrencilerimi göremeden, etkili iletişim kuramadan ders yapmak gücümü azaltıyor56945
Öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük, bu nedenle az sayıda öğrenci ile ders yapmak moralimi bozuyor36028
Uzaktan eğitimde bilgisayar ve tableti yeterince etkili kullanamıyorum, bu konuda yeterli destek de alamıyorum191
Toplam1279100
Çizelge 4: Çevrimiçi derslerde yaşadığınız en ciddi sorun nedir?

İlkokul Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Karşılaştığı En Temel Sorunların Dağılımı

İlkokul öğretmenleri yukarıdaki görüşlerle tutarlı biçimde öğrencilerin katılım sorununu işaret etmişler, % 47’si (596)  “öğrencilerin yetersiz internet ve gerekli cihazlara sahip olmamalarına” dikkati çekmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin % 22’si (274) “uzaktan eğitimde öğrencilerin yeterince öğrenemedikleri” kaygısını yaşamaktadırlar. İlkokul öğretmenlerinin % 15’i (194) uzun bir süre evde kalmaları nedeniyle öğrencilerin iletişim ve etkileşim eksikliği nedeniyle duygusal sorunlar yaşadığını ifade etmektedir.

Çevrimiçi derslerde size göre öğrencilerin karşılaştığı en temel sorun nedir?
f%
Öğrenciler evde kalma zamanlarında fiziksel aktivite eksikliği nedeniyle sorunlar yaşıyorlar695
Öğrenciler uzaktan eğitime katılım konusunda güdülenme eksikliği yaşıyorlar806
Öğrenciler yetersiz internet ve gerekli cihazlara sahip olmamaları nedeniyle derslere katılamıyorlar59847
Öğrencilerde internet bağımlılığı oluştuğunu düşünüyorum645
Uzaktan eğitimde öğrencilerin yeterince öğrenemediklerini düşünüyorum27422
Uzun süre evde kalmalarının bir sonucu olarak öğrenciler iletişim ve etkileşim eksikliği nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyorlar19415
Toplam1279100
Çizelge 5: Çevrimiçi derslerde size göre öğrencilerin karşılaştığı en temel sorun nedir?

Genel Anlamda Uzaktan Eğitimde Yaşanan En temel Soruna İlişkin Öğretmen Görüşleri

İlkokul öğretmenlerinin % 57’si (735) “uzaktan eğitimin çocuklar için eşit koşullarda sürdürülmediğini” belirtmektedir. Bu soruya ikinci ağırlıklı yanıt, bu eşitsizlikler karşısında “devletin uzaktan eğitim için internet ve cihaz desteği sağlamadığıdır (% 28, 353). Uzaktan eğitimde öğretmen emeği sömürüsünün arttığını belirten öğretmen oranı %11’dir (135).

Genele anlamda uzaktan eğitimde yaşanan en temel sorun nedir?
f%
Devlet uzaktan eğitim için internet-cihaz desteği sağlamadı35328
Devlet uzaktan eğitimde teknik destek sağlamadı403
Öğretmen emeği sömürüsü arttı13511
Uzaktan eğitim çocuklar için eşit koşullarda sürdürülemedi73557
Uzaktan eğitim öğretmenler için eşit koşullarda sürdürülemedi161
Toplam1279100
Çizelge 6: Genele anlamda uzaktan eğitimde yaşanan en temel sorun nedir?

İlkokul Öğretmenlerine Göre Kısa Dönemde de Olsa Yapılan Yüz Yüze Eğitimde Karşılaşılan En Temel Sorunlar

İlkokul öğretmenlerinin büyük bir oranı soruya toplum sağlığı bağlamında yaklaşmışlardır, öğretmenlerin ikinci büyük oranı ise konuyu öğretmenlik mesleği bağlamında değerlendirmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin % 43’ü (553) yüz yüze eğitimde “toplumda kitlesel ve hızlı bir aşılamanın olmayışının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini” ifade etmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin % 24’ü (307) “öğretmenlerin hızlı ve kitlesel biçimde aşılanmamasının eğitimde kaygıyı artırdığını” belirtmişlerdir.

İlkokul öğretmenlerinin % 18’i (228) eğitim bileşenlerinin dahil olduğu karar mekanizmalarıyla okullarda demokratik bir eğitim planlamasının yapılamadığını ifade etmektedir. Okullarda etkili mekân düzenlemelerinin yapılmadığını, okullar ve sınıfların hala çok kalabalık olduğunu ifade eden ilkokul öğretmenlerinin oranı %12’dir (157).

Pandemi sürecinde kısa zaman dilimlerinde de olsa yapılan yüz yüze eğitimde karşılaşılan en temel sorun nedir?
f%
Okullarda çeşitli nedenlerle bedelsiz maske ve yüzey hijyen malzemeleri sağlanmıyor343
Öğretmenlerin hızlı ve kitlesel biçimde aşılanmaması yüz yüze eğitimde kaygıyı artırıyor30724
Toplumda kitlesel ve hızlı bir aşılamanın olmaması eğitim bileşenlerini de olumsuz biçimde etkiliyor55343
Yüz yüze eğitim için etkili mekân düzenlemeleri yapılamıyor. Haftalık okula gelişler azaltılsa bile okullar ve sınıflar hala çok kalabalık15712
Yüz yüze eğitimde öğretmenler, veliler ve öğrencilerin dahil olduğu katılım mekanizmalarıyla demokratik bir eğitim planlaması hayata geçirilemiyor22818
Toplam1279100
Çizelge 7: Pandemi sürecinde kısa zaman dilimlerinde de olsa yapılan yüz yüze eğitimde karşılaşılan en temel sorun nedir?

İlkokul Öğretmenlerinin Aşılanma Durumu

Covid 19 salgınında iki doz aşı vurulan öğretmenlerin oranı pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 14 ay geçtikten sonra bile % 22’dir. Birinci doz aşıyı olup ikincisini bekleyenlerin oranı % 66’dır. Henüz aşı olmadığını ifade eden öğretmenlerin oranı ise %12’dir (155). 

Pandemide aşılanma durumunuz nedir?
f%
İki doz aşı oldum.28722
Bir doz aşı oldum, ikinciyi bekliyorum.83766
Henüz aşı olmadım.15512
Toplam1279100
Çizelge 8: Pandemide aşılanma durumunuz nedir?

İlkokul Öğretmenlerinin Pandeminin Devamı Durumunda Eğitimin Nasıl Sürdürülebileceğine İlişkin Görüşleri

İlkokul öğretmenlerinin yarısı, temel önlemler alınarak uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bir modelin uygulanması (% 50, 641) gerektiğini ifade etmişlerdir. Derslik yapımı ve yeni öğretmen atamaları yapılarak yüz yüze eğitime başlanması gerektiğini belirten öğretmenlerin oranı % 33’tür. Öğretmenlerin % 83’ü yüz yüze eğitimin koşullarının sağlanması gerektiğini ifade etmektedir.

Bu soruya yanıt veren ilkokul öğretmenlerinin sadece % 17’si (220) “yönetilemeyen pandemi koşulları nedeniyle” uzaktan eğitime yönelmekte ve “dijital eşitsizlikler hızla giderilerek uzaktan eğitimin sürdürülmesi gerektiğini” ifade etmektedirler.

Size göre pandeminin bir süre daha devamı durumunda eğitim nasıl sürdürülmelidir?
f%
Derslik yapımı ve yeni öğretmen alımları yapılarak en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçilmelidir.41833
Yönetilemeyen pandemi koşulları nedeniyle dijital eşitsizlikler bir an evvel giderilerek uzaktan eğitim yapılmalıdır.22017
Pandemide vaka sayılarına göre yüz yüze ve uzaktan eğitim için temel önlemler alınarak uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bir model uygulanmalıdır.64150
Toplam1279100
Çizelge 9: Size göre pandeminin bir süre daha devamı durumunda eğitim nasıl sürdürülmelidir?

Pandemi de Uzaktan Eğitimin Ekonomik Etkilerine İlişkin Dağılım:

İlkokul öğretmenleri “bilgisayar ve tablet satın aldığını (%15, 69) elektrik harcamalarının arttığını (%3, 38) pahalı internet paketli kullanmaya başladığını (%7, 91), fiyat artışları nedeniyle maaşının reel anlamda düştüğünü (%23, 288) ifade etmektedirler. İfade edilen seçeneklerin “tümünün doğru olduğunu” ifade eden öğretmenlerin oranı en yüksek düzeydedir (%62, 793).

Pandemide uzaktan eğitimin en derin ekonomik etkisi ne oldu?
f%
Bilgisayar ve/veya tablet satın aldım695
Elektrik harcamalarım arttı383
Fiyat artışları nedeniyle maaşım reel olarak çok düştü28823
Sınırsız görece pahalı internet paketleri kullanmaya başladım917
Yukarıdakilerin hepsi79362
Toplam1279100
Çizelge 10: Pandemide uzaktan eğitimin en derin ekonomik etkisi ne oldu?

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir